Με τις υπηρεσίες Γεωργικού Συμβούλου ο
παραγωγός είναι σε θέση να βοηθηθεί στη βελτίωση της θέσης του σε σχέση
με τα πρότυπα της πολλαπλής συμμόρφωσης που βρίσκουν εφαρμογή στην
εκμετάλλευσή του μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και επιστημονικής
γνώσης.

Επιτυγχάνεται η παραγωγή ασφαλών προϊόντων με παράλληλη
ελαχιστοποίηση κόστους και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μέσα από την
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων καθώς και των εισροών (λιπάσματα,
φυτοφάρμακα)..

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

  • Πολλαπλή Συμμόρφωση-Επωφελείς για το Κλίμα και το Περιβάλλον Γεωργικές Πρακτικές
  • Ορθολογική Χρήση Νερού, Λιπασμάτων και Ζωικών Αποβλήτων
  • Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία
  • Κλιματική Αλλαγή – Αξιοποίηση Αποβλήτων, Παραπροϊόντων
  • Ενισχύσεις για τη Γεωργία, το Περιβάλλον και το Κλίμα – Βιολογική Γεωργία
  • Εκσυγχρονισμός Εκμεταλλεύσεων – Βελτίωση Βιωσιμότητας /Ανταγωνιστικότητας
  • Εργασιακή Ασφάλεια
  • Σχεδιασμός της Εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
  • Διοίκηση και Διαχείριση Εκμεταλλεύσεων – Τεχνικές Καλλιέργειας – Νέες Τεχνολογίες