Ένα σύστημα που επιτρέπει στους γεωργούς να επισημαίνουν με γραφικά
τις γεωργικές εκτάσεις για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης

Μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για ζώα στις οποίες εφαρμόζονται
καθεστώτα ενίσχυσης με βάση τα ζώα

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου το οποίο εξασφαλίζει συστηματικούς
ελέγχους των αιτήσεων ενίσχυσης βάσει μηχανογραφημένων
διασταυρούμενων ελέγχων και φυσικών ελέγχων στις εκμεταλλεύσεις
(γίνονται και επιτόπιοι έλεγχοι)